استفاده از عناصر مناسب طبیعت در معماری

به گزارش سایت اجاره فروش رهن آپارتمان در ایران

عناصر مهمی در طبیعت برای استفاده وجود دارند و معماری با استفاده از عناصر طبیعت به شکلی مناسب می تواند طرح های خاص و زیبایی را خلق کند و به هر میزان که استفاده از عناصر و عوامل طبیعی در محیط بیشتر باشد فضایی زنده و دارای روح خلق می شود.

                           

گاهی از عناصر طبیعی و عناصر مصنوعی در زیبا سازی و طراحی مناسب فضا استفاده می شود و این ترکیبات و طراحی با این ترتیب می تواند محیطی مناسب را خلق نماید و انواع طرح های معماری تخصصی در غالب طبیعت و عناصر طبیعی قابل اجرا می باشند.

                         

دیدگاه خود را بنویسید